[+] เตาเผาHome
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[-] Scada system