Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8"

Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8
  • Push Button Valve: Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8"
  • การเชื่อมต่อConnection: RC 3/8" DN10
  • วัสดุMaterial:CW617N European standard brass material
  • CE-0085AQ0985
  • Max Inlet Pressure Range: 5bar=72PSI=500kPa
  • Brand: Yamataha
  • Made in Germany
  • วาล์วควบคุมทิศทางแบบปุ่มกด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า (Push Button Valve)
  • ลักษณะการใช้งาน ใช้นิ้วกดปุ่มเพื่อดูแรงดันที่ใช้งานจริงจากตัวPressure gauge
  • การใช้งาน คุณภาพการใช้งานสามารถใช้งานได้ดีกว่าบอลวาล์ว ในกรณีที่ใช้บอลวาล์วเมื่อเปิดวาล์วปล่อยแก๊สเข้าไปใน Pressure Gauge
  • และเมื่อปิดวาล์วแล้ว แก๊สยังค้างอยู่ที่ตัว Pressure gauge กรณีนี้ จะทำให้เพรชเชอร์เกจเสื่อมสภาพการใช้งานเร็ว ถ้ากรณีใช้ Push Button Valve เมื่อกดปุ่มวาล์วแล้วปล่อย ตัวPush Button Valve จะปล่อยแก๊สทิ้งออกทางรูอีกด้าน ทำให้ไม่มีแก๊สค้างที่ตัวเพรชเชอร์เกจ และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของ Pressure gaugeให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
  • Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8inch (1)
  • Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8inch (2)
  • Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8inch (3)
  • Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8inch (4)
  • Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8inch (5)
  • Pressure Gauge With Push Button Valve 3/8inch (6)

Related Links:

  1. Yamatahaเพรสเชอร์เกจ0ถึง10kPa,0ถึง100mBar,Yamataha Pressure Gauge 0-10kPa(0-100mBar)

    Yamatahaเพรสเชอร์เกจ0ถึง10kPa,0ถึง100mBar

    3"x3/8"FNPT

    Pressure Gauge 0-10kPa,0-100mBar

  2. Toako Pressure Gauge 0-5kPa(0-50mBar)

    Toakoเพรสเชอร์เกจ0ถึง5kPa,0ถึง50mBar

    3"x3/8"FNPT,OD75mmx3/8"

    Pressure Gauge 0-5kPa,0-50mBar

  3. Toako Pressure Gauge 0-10kPa(0-100mBar)

    Toakoเพรสเชอร์เกจ0ถึง10kPa,0ถึง100mBar

    3"x3/8"FNPT,OD75mmx3/8"

    Pressure Gauge 0-10kPa,0-100mBar

  4. ito koki k k pressure gauge

    แรงดันPressure range:0~10kPa

    เกลียวScrew 3/8" Origin:Japan

    0~10kPa ITO KOKI K.K. Pressure Gauge

  5. ito koki k k pressure gauge

    แรงดันPressure range:0~20kPa

    เกลียวScrew 3/8" Origin: Japan

    0~20kPa ITO KOKI K.K. Pressure Gauge

  6. 0~50kPa ITO KOKI K.K. Pressure Gauge

    แรงดันPressure range:0~50kPa

    เกลียวScrew 3/8"Origin: Japan

    0~50kPa ITO KOKI K.K. Pressure Gauge

  7. Pressure Guage Madas 0~10Kpa, 0~1000mmAq

    แรงดันPressure range:0~10Kpa(98mBar)

    เกลียวScrew 3/8"Origin: Korea

    0~10kpa Madas Pressure Gauge

  8. Pressure Guage Madas 0~20Kpa, 0~2000mmAq

    แรงดันPressure range:0~20Kpa(196mBar)

    เกลียวScrew 3/8"Origin: Korea

    0~20kpa Madas Pressure Gauge

  9. 0~30kpa Madas Pressure Gauge

    แรงดันPressure range:0~30Kpa(294mBar)

    เกลียวScrew 3/8"Origin: Korea

    0~30kpa Madas Pressure Gauge

  10. 1000mmAq Kusaba Pressure Gauge

    แรงดันPressure range:0~1000mmAq

    เกลียวScrew 3/8" Origin:Japan

    1000mmAq Kusaba Pressure Gauge