Siemens Thailand

 1. RMG88.62C2

  RMG88.62C2

  C-Series

  220-240V~ 50~50Hz TSA 3s

 2. LME22.331C2วิธีการเปรียบเทียบสินค้า

  LME22.331C2วิธีการเปรียบเทียบสินค้า

  ระหว่างสินค้าแท้และสินค้าลอกเลียนแบบ

  220-240V 3VA TSA Max: 3 sec

 3. LME11.330C2

  LME11.330C2

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 4. LME22.232C2

  LME22.232C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 5. LME21.330C2

  LME21.330C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 6. LME22.331C2

  LME22.331C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 7. LME41.430C2BT

  LME41.430C2BT

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 8. LGB21.330A27

  LGB21.330A27

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 9. LGB21.330A2EM

  LGB21.330A2EM

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 10. LGB22.330A27

  LGB22.330A27

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 11. SIEMENS Burner Control All Type List

  220~240V 50~60Hz

  SIEMENS Burner Control All Type List

 12. SIEMENS LME11.330C2

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  SIEMENS LME11.330C2

 13. SIEMENS LME21.230C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  SIEMENS LME21.230C2

 14. LME21.230C2

  LME21.230C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 15. LME21.230C2E

  LME21.230C2E

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens Burner Controller

 16. SIEMENS LME21.430C2BT

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  SIEMENS LME21.430C2BT

 17. SIEMENS LME21.330C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  SIEMENS LME21.330C2

 18. SIEMENS LME22.232C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  SIEMENS LME22.232C2

 19. SIEMENS LME22.331C2

  230V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  SIEMENS LME22.331C2

 20. SIEMENS LGB.330A27

  220~240V 50~60Hz ts max 3sec

  SIEMENS LGB21.130A27

 21. Siemens LGB21.330A2EM

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  Siemens LGB21.330A2EM

 22. SIEMENS LGB21.330A27

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 3s

  SIEMENS LGB21.330A27

 23. SIEMENS LGB22.330A27

  220~240V 50~60Hz 3VA ts max 3s

  SIEMENS LGB22.330A27

 24. Siemens LOA24.171B27

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 10s

  Siemens LOA24.171B27

 25. SIEMENS LOA24.171B2EM

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 10s

  SIEMENS LOA24.171B2EM

 26. Siemens Base AGK11 Box

  Siemens Control Box

  Siemens Base AGK11 Box

 27. Siemens LFS1.21A2

  Siemens LFS1.21A2

  Flame Relay: 220~230AC

  Check: Flame Rod, UV Sensor

 28. Siemens LFE10

  Siemens LFE10

  Flame Relay: 220~230AC

  Check: Flame Rod, UV Sensor

 29. Siemens LOA24.171B2BT

  220~240V 50~60Hz 3.5VA ts max 10s

  Siemens LOA24.171B2BT

 30. Siemens LAA2.65

  220~240V 50~60HZ 3.5VA ts max 5s

  Siemens LAL2.65

 31. Siemens LOK16.250A27

  220~240V 50~60HZ 3.5VA ts max 5s

  Siemens LOK16.250A27

 32. RMG88 62C2 Siemens

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  RMG88.62C2 Siemens

 33. RMO88.53C2

  230 VAC, TSA 5s

  Made in Germany

  RMO88.53C2 Oil

 34. Siemens LFL1.335-110V

  Siemens LFL1.335-110V

  ts max. 2,5s/5s tv 37s

 35. LGK16.335A17

  LGK16.335A17

  100-110V~,50-60Hz 3,5VA

  ts max.2,5s(5s)/5s, tv37s

 36. LDU11-523A27

  Siemens LDU11.523A27

  tPatm. 22,5s tpgas 27,5s

 37. Siemens LFL1.122

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens LFL1.122

 38. Siemens LFL1.322

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens LFL1.322

 39. Siemens LFL1.322-110V

  110 VAC,tv 36s,ts max. 2s <2s>/2s

  Made in Germany

  Siemens LFL1.322-110V

 40. Siemens LFL1.333

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens LFL1.333

 41. LFL1.335

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens LFL1.335

 42. Siemens LFL1.635

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens LFL1.635

 43. LANDIS & GYR 4 502 1131 0

  LANDIS & GYR

  4 502 1131 0

  Sylvania 32/B

 44. Siemens LME73.00A2

  Siemens LME73.000A2

  230V, Burner Controller

 45. Siemens LME71.000A1

  Siemens LME71.000A1

  120V, Burner Control LME71

 46. Siemens VGG10.504P

  Siemens VGG10.504P

  Gas Valve 2"

 47. Siemens VGG10.404P

  Siemens VGG10.404P

  Gas Valve 1.1/2"

 48. Siemens VGD.503

  Siemens VGD.503

  Double Gas Valve 2"

 49. Siemens QRA10.C

  Siemens QRA10.C

  Uv Sensor

 50. Siemens QRA10M.C

  Siemens QRA10M.C

  Explosion Uv Sensor

 51. QRA10M.C

  QRA10M.C

 52. Siemens QR12B2.B180B

  Siemens QR12B2.B180B

  Uv Sensor

 53. SIEMENS QRI2B2-B180B,QRA4.U,SQM45.295B9

  SIEMENS QRI2B2-B180B,QRA4.U,SQM45.295B9

 54. Sylvania 50/Z

  LANDIS & GYR

  Sylvania 50/Z

 55. Siemens QRA4.U

  Siemens UV Sensor

  Made in Germany

  Siemens QRA4.U

 56. Siemens QRA4.U

  Siemens UV Sensor

  Made in Germany

  Siemens QRA4.U

 57. QRA2 U.V. Sensor

  Siemens UV Sensor

  Made in Germany

  QRA2 U.V. Sensor

 58. QRA10.C Siemens

  Siemens QRA10.C

  Siemens UV Sensor

  Made in Germany

 59. Siemens QRA55.G27

  Siemens UV Sensor

  Made in Germany

  Siemens QRA55.G27

 60. Siemens QRB1

  Siemens UV Sensor

  Made in Germany

  Siemens QRB1

 61. Siemens QRB1

  Siemens UV Sensor

  Made in Germany

  Siemens QRB1

 62. SKP15.001E2

  SKP15.001E2

  230 VAC input,IP54

  Siemens Actuator for gas valves

 63. Siemens SKP15.000E2

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens SKP15.000E2

 64. SKP15.000E2

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  SKP15.000E2

 65. Siemens SKP15.001E2

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens SKP15.001E2

 66. Siemens SKP25.003E2

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens SKP25.003E2

 67. Siemens SKP25F0002

  200 VAC input,IP54

  Made in Germany

  SKP25F0002

 68. Siemens SKP25.001E2

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens SKP25.001E2

 69. Siemens SKP25.003F2

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens SKP25.003F2

 70. Siemens SKP25.403E2

  230 VAC input,IP54

  Made in Germany

  Siemens SKP25.403E2

 71. Siemens ZE 23/8,5

  input:220~240V,Output: 8,5kV

  Made in Germany

  Siemens ZE23/8,5

 72. Siemens ZE 30/7

  input:230V,Output: 7kV 30mA

  Made in Germany

  Siemens ZE 30/7

 73. siemens ze20/7,5

  input:220~240V,Output: 7,5kV

  Made in Germany

  Siemens ZE20/7,5

 74. Siemens ZM20/10

  input:220~240V,Output: 2x5kV

  Made in Germany

  Siemens ZM20/10

 75. Siemens ZE20/12

  input:220~240V,Output: 2x6kV

  Made in Germany

  Siemens ZE20/12

 76. Siemens ZE20/14

  230V Sec:2x7kV

  Made in Germany

  Siemens ZE20/14

 77. SIEMENS SQM10.15502

  Input voltage:220-240v

  20s/130', 10Nm

  SIEMENS SQM10.15502

 78. SIEMENS SQM10.15562

  Input voltage:220-240v

  20s/90', 10Nm

  SIEMENS SQM10.15562

 79. SIEMENS SQM10.16562

  Input voltage:220-240v

  Series03 42s/130', 10Nm

  SIEMENS SQM10.16562

 80. SIEMENS SQM10.16562

  Input voltage:220-240v

  Series03 42s/130', 10Nm

  SIEMENS SQM10.16562

 81. SIEMENS SQM20 18502

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIEMENS SQM20 18502

 82. 6sl3120-1te21-0aa4

  Input:DC 600V

  Made in Germany

  6SL3120-1TE21-0AA4

 83. 6ES7 216-2BD23-0XB8 | SIEMENS PLC

  CPU 266 CN

  Made in China

  6ES7 216-2BD23-0XB8 | SIEMENS PLC

 84. SIEMENS SQN30 111A2700 BURNER MOTOR

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIEMENS SQN30 111A2700

 85. Siemens SQN30.111A3500

  Input voltage:220-240v

  Made in Germany

  Siemens SQN30.111A3500

 86. Siemens SQN30.121A3500

  Input voltage:220

  4,5s/90', 1,5Nm

  Siemens SQN30.121A3500

 87. Siemens SQN30.401A2700

  220-240V 50-60Hz 6,5VA

  30s/90',3Nm

  Siemens SQN30.401A2700

 88. Siemens SQN30.402A2700

  220-240V 50-60Hz 6,5VA

  30s/90',3Nm

  Siemens SQN30.402A2700

 89. Siemens SQN31.402A2700

  220-240V 50-60Hz 6,5VA

  30s/90',3Nm

  Siemens SQN31.402A2700

 90. Siemens SQM40.295A20

  230VAC 30s/90' 10Nm

  Made in Germany

  Siemens SQM40.295A20

 91. Siemens SQM40.241A21

  230VAC 30s/90' 10Nm

  Made in Germany

  SQM40.241A21

 92. Siemens SQM48.497B9

  Input voltage:2x12V~

  Made in Germany

  Siemens SQM48.497B9

 93. Siemens SQM50.481A2

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  Siemens SQM50.481A2

 94. SIEMENS SQM50.387A2G3

  Input voltage:230v

  15S/90' 15Nm

  SIEMENS SQM50.387A2G3

 95. Siemens SQM50.460R1G3

  Input voltage: AC 110V

  25S/90' 140lb-in

  Siemens SQM50.460R1G3

 96. Siemens SQM50.264R2G4

  Input voltage:230v

  IN 4-20mA,10s/90'. 10Nm

  Siemens SQM50.264R2G4

 97. SIEMENS SQM50.481A2G3

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIEMENS SQM50.481A2G3

 98. SIEMENS SQM50.543A80B

  Input voltage:24V

  45s/90', Made in Germany

  SIEMENS SQM50.543A80B

 99. SIEMENS SQN70 224A20

  4s/90', 2,5Nm

  7(1)A, 250V

  SIEMENS SQN70 224A20

 100. SIEMENS SQN70 424A20

  12s/90', 2,5Nm

  7(1)A, 250V

  SIEMENS SQN70 424A20

 101. SIEMENS SQN70 464A20

  12s/90', 2,5Nm

  7(1)A, 250V

  SIEMENS SQN70 464A20

 102. SIEMENS SQN70 664A20

  30s/90', 2,5Nm

  7(1)A, 250V

  SIEMENS SQN70 664A20

 103. SIEMENS SQN71.664A20

  30s/90', 2,5Nm

  7(1)A, 250V

  SIEMENS SQN71.664A20

 104. SIEMENS SQN72 6C4A20BT

  230V 50-60Hz 6VA

  30s/90' 2,5Nm

  SIEMENS SQN72 6C4A20BT

 105. Siemens SQN72.4A4A20BC

  230V 50-60Hz 6VA

  12s/90' 2,5Nm

  SQN72.4A4A20BC

 106. Siemens SQN72.4D5A20BT

  230V 50-60Hz 6VA

  12s/90' 2,5Nm

  Siemens SQN72.4D5A20BT

 107. SIEMENS SQN72 2A4A20BT

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIEMENS SQN72 2A4A20BT

 108. Siemens SQN72.2B4A20BT

  230V 50-60Hz 6VA

  4s/90', 1,5Nm

  Siemens SQN72.2B4A20BT

 109. SIEMENS SQN75.254A21B Servo Motor

  Input voltage:230v

  4s/90', 1,5Nm

  SIEMENS SQN75.254A21B

 110. SIEMENS SQN75 294A21B Servo Motor

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIEMENS SQN75 294A21B

 111. SIEMENS SQN75.624A21B

  Input voltage:230v

  30s/90', 2,5Nm,Made in Germany

  SIEMENS SQN75.624A21B

 112. Siemens SQN90.240B2793

  Input voltage:24V

  12s/90', Made in Germany

  Siemens SQN90.240B2793

 113. Siemens SQN91.140B2799

  Input voltage:220V

  4s/90', Made in Germany

  Siemens SQN91.140B2799

 114. Siemens SQN91.570A2793

  Input voltage:220V

  24s/90', Made in Germany

  Siemens SQN91.570A2793

 115. Siemens ASZ16.733

  Single potentiometer,wire,135°,135Ω

  SQN31/SQM10, SQN30/SQM21,SQM5

  Siemens ASZ16.733

 116. SIEMENS SQM56 687A2 BURNER MOTOR

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIEMENS SQM56 687A2

 117. Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIEMENS SQN30 251A2700

 118. SIEMENS SQN31 221A2700

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIEMENS SQN31 221A2700

 119. SIEMENS SQN31 481A2766

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIEMENS SQN31 481A2766

 120. SIEMENS SQN70 294A20

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIEMENS SQN70 294A20

 121. SIEMENS SQN70 424A20

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIEMENS SQN70 424A20

 122. SIEMENS SQN70 454A20

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIEMENS SQN70 454A20

 123. SIEMENS SQN70 624A20

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIEMENS SQN70 624A20

 124. SIEMENS SQN72 6A4A20BT

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIEMENS SQN72 6A4A20BT

 125. SIEMENS SQN75 254A21B

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIEMENS SQN75 254A21B

 126. SIEMENS SQN75 436A21B

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIEMENS SQN75 436A21B

 127. SIMENS SQM54 480A2

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIMENS SQM54 480A2

 128. Siemens SQN30.151A2700

  Input voltage:230v

  Made in Germany

  SIMENS SQN30 151A2700