เซรามิคทิ้ว อลูมิน่าสูง

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] Heaters