เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัพเปิ้ล)Thermocouple,Pt100,Type K,RTD Pt100

[+] เตาเผา
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems